Pracovní sešit z českého jazyka pro 4. třídu ZŠ, 1. a 2. díl
Jana Potůčková
1. díl ISBN 978-80-86252-35-3
2. díl ISBN 978-80-86252-36-0
1. i 2. díl má 28 stran, formát A4, vazbu V1,
Schváleno MŠMT ČR pod č.j. MSMT-35624/2016 dne 22. 12. 2016 na 6 let.
Lektorovaly: Doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc., PhDr. Táňa Holasová, CSc., Mgr. Romana Prouzová, Mgr. Jaroslava Samková.

Knížka je součástí souboru Český jazyk pro 4. třídu ZŠ, který obsahuje dále dvoudílnou UČEBNICI, ČÍTANKU a VZORY PODSTATNÝCH JMEN PS. Celý soubor navazuje na soubor učebnic českého jazyka pro 3. třídu ZŠ a je podobně obsahově a graficky koncipován.

Knížky jsou velice přehledné a bohatě ilustrované. Vhodně procvičují učivo UČEBNICE

Orientační obsah 1. dílu:
* Metodický úvod
Opakování - význam věty a slova
Opakování - význam slova
Opakování - hlásky
Opakování - slovní druhy
Opakování - podstatná jména
Opakování - přídavná jména, zájmena, číslovky
Opakování - slovesa
Opakování - slovní druhy ohebné
Opakování - příslovce, předložky, spojky
Stavba slova
Rozdíl mezi předponou a předložkou
Opakování - vyjmenovaná slova po B
Opakování - vyjmenovaná slova po L
Opakování - vyjmenovaná slova po M
Opakování - vyjmenovaná slova po P
Opakování - vyjmenovaná slova po S
Opakování - vyjmenovaná slova po V
Opakování - vyjmenovaná slova po Z
Věta jednoduchá a souvětí
Věta jednoduchá -podmět a přísudek
Podmět a přísudek

Orientační obsah 2. dílu:
* Vzory podstatných jmen rodu středního
Vzory podstatných jmen rodu ženského
Vzory podstatných jmen rodu mužského
Souhrnná cvičení
Slovesa - opakování
Časování sloves v přítomném čase
Časování sloves v budoucím čase
Časování sloves v minulém čase
Opakování
Shoda přísudku s podmětem rodu středního
Shoda přísudku s podmětem rodu ženského
Shoda přísudku s podmětem rodu mužského
Shoda přísudku s podmětem nevyjádřeným
Opakování

Několik stránek na ukázku:Zpět k 4. třídě