Matematika 4/1.-3. díl
RNDr. Růžena Blažková, CSc., Ing. Jana Potůčková
ISBN 978-80-86252-27-8 (1. díl, dříve 80-86252-27-2)
ISBN 978-80-86252-28-5 (2. díl, dříve 80-86252-28-0)
ISBN 978-80-86252-29-2 (3. díl, dříve 80-86252-29-9)
Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-3562/2017 dne 10. dubna 2017 na 6 let.
1. díl 48 stran, 2.díl 40 stran, 3. díl 44 stran, formát A4, vazba V1 (brožura)

Učebnice jsou součástí souboru Matematika pro 4. třídu ZŠ, který obsahuje dále třídílný procvičovací sešit.


Knížky nejsou určeny na dopisování. Předpokládá se, že k učebnici bude (kromě procvičovacího sešitu) zaveden ještě obyčejný sešit na řešení úloh z učebnice. V učebnici je na každé stránce odkazováno na vhodná cvičení v procvičovacím sešitu a je tak snadné zadávat např. domácí úkoly či samostatnou práci. Stejně jako v předchozích ročnících předkládá učebnice učivo nenásilně a hravou formou. Používá množství výmluvných grafických znázornění i ilustrací. V knížkách je množství návodů na osvědčené hry (ve dvojicích a kolektivech) k procvičování matematiky. Každá stránka je určena jako učivo na jednu vyuč. hodinu. Úkoly jsou komentovány přímo na stránce dole, což usnadňuje jejich provádění.
Orientační obsah:
1. díl
* Opakování: Porovnávání čísel do tisíce, Zaokrouhlování na desítky a stovky, Sčítání zpaměti, Písemné sčítání, Slovní úlohy, Odčítání zpaměti, Písemné odčítáni, Násobení zpaměti, Jednotky času, Dělení zpaměti, Dělení se zbytkem, Dělení mimo obor násobilek, Opakování, Opakujeme geometrii, Čáry, Přímka a polopřímka, Vzájemná poloha dvou přímek v rovině,
Čísla v oboru od 0 do 10 000
Násobení a dělení čísly 100 a 1 000
Jednotky délky
Porovnávání čísel oboru od 0 do 10 000
Sčítání a odčítání oboru od 0 do 10 000
Jednotky hmotnosti
Zaokrouhlování čísel oboru od 0 do 10 000
Trojúhelník
Přímky kolmé, rýsování kolmých přímek
Kružnice
Rýsujeme kružnice
Kruh
Písemné sčítání oboru od 0 do 10 000
Písemné odčítání oboru od 0 do 10 000
Písemné sčítání a odčítání
Písemné násobení jednociferným činitelem
Rýsujeme rovnoběžné přímky
Rovnoběžky a různoběžky
Přenášení a porovnávání úseček, shodné úsečky
Střed úsečky
Trojúhelníková nerovnost
Opakování konstrukce trojúhelníku

2. díl
*Písemné násobení dvojciferným činitelem
Počítáme se závorkami
Kružnice, kruh
Písemné dělení jednociferným dělitelem
Písemné dělení jednociferným dělitelem se zbytkem
Přirozená čísla do milionu
Rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě
Porovnávání čísel do milionu
Zaokrouhlování čísel do milionu
Pamětné sčítání čísel do milionu
Pamětné odčítání čísel do milionu
Grafický součet úseček
Grafický rozdíl úseček
Písemné sčítání čísel do milionu
Písemné odčítání čísel do milionu
Pravý úhel
Slovní úlohy - porovnávání
Vlastnosti obdélníku
Vlastnosti čtverce
Písemné násobení v oboru do milionu
Diagramy
Obvod obdélníku
Obvod čtverce
Písemné dělení v oboru do milionu
Jednotky měr
Konstrukce obdélníku a čtverce
Příklady a operace v oboru přirozených čísel
Osa úsečky
Osová souměrnost
Útvary osově souměrné
Opakování
Slovní úlohy,

3. díl
*Počítání v oboru do milionu
Počítání v oboru do milionu - počítáme se závorkami
Sčítání a odčítání přirozených čísel
Vztahy mezi sčítáním a odčítáním
Násobení a dělení přirozených čísel
Vztahy mezi násobením a dělením
Roznásobení součtu a rozdílu
Aritmetický průměr
Slovní úlohy
Rovnoběžníky
Zlomky
Výpočet zlomku z čísla
Zlomky - procvičování
Přímá úměrnost
Obsah obdélníku
Obsah čtverce
Jednotky obsahu
Převody jednotek obsahu
Výpočet obsahu čtverce a obdélníku
Slovní úlohy
Zlomky - opakování
Vyjádření celku z části
Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
Odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
Síť kvádru, povrch kvádru
Síť krychle, povrch krychle
Síť krychle a kvádru, povrch krychle a kvádru
Počítání na počítačce
Opakování
Pohledy na těleso
Římské číslice
Úkoly pro chytré hlavy
2 Obsah
Několik ukázek z prvního dílu:
Zpět k 4. třídě