Matematika 5/1.-3. díl
RNDr. Růžena Blažková, CSc., Ing. Jana Potůčková
ISBN 978-80-86252-44-5 (1. díl)
ISBN 978-80-86252-45-2 (2. díl)
ISBN 978-80-86252-46-9 (3. díl)
schváleno MŠMT ČR pod č.j. MSMT-19 549/2017 dne 17. 7. 2017 na 6 let.
1. díl 56 stran, 2.díl 48 stran, 3. díl 48 stran, formát A4, vazba V1 (brožura)

Učebnice jsou součástí souboru Matematika pro 5. třídu ZŠ, který obsahuje dále třídílný procvičovací sešit.


Knížky nejsou určeny na dopisování. Předpokládá se, že k učebnici bude (kromě procvičovacího sešitu) zaveden ještě obyčejný sešit na řešení úloh z učebnice. V učebnici je na každé stránce odkazováno na vhodná cvičení v procvičovacím sešitu a je tak snadné zadávat např. domácí úkoly či samostatnou práci. Stejně jako v předchozích ročnících předkládá učebnice učivo nenásilně a hravou formou. Používá množství výmluvných grafických znázornění i ilustrací. V knížkách je množství návodů na osvědčené hry (ve dvojicích a kolektivech) k procvičování matematiky. Každá stránka je určena jako učivo na jednu vyuč. hodinu. Úkoly jsou komentovány přímo na stránce dole, což usnadňuje jejich provádění.
Orientační obsah:
1. díl
* Co si pamatujeme z loňského roku
Porovnávání čísel do milionu
Zaokrouhlování čísel do milionu
Sčítání, odčítání
Závorky, pořadí početních operací
Vyzkoušejte se
Nestandardní úlohy
Písemné sčítání a odčítání
Násobení a dělení
Roznásobení součtu a rozdílu
Písemné násobení
Dělení se zbytkem
Písemné dělení
Vyzkoušejte se
Počítání v oboru přes milion
Porovnávání čísel v oboru přes milion
Zaokrouhlování, sčítání a odčítání v oboru přes milion
Násobení v oboru přes milion
Dělení čísel větších než milion
Vyzkoušejte se
Geometrie kolem nás
Co už umíme?
Měření úseček
Jednotky délky
Součet délek úseček
Porovnávání úseček
Vzájemná poloha přímek v rovině
Střed úsečky, osa úsečky
Trojúhelník
Obvod trojúhelníku
Obdélník
Čtverec
Rovnoběžník
Obvod obdélníku a čtverce
Mnohoúhelníky
Obvody mnohoúhelníků
Kružnice, kruh
Rýsujeme kružnice
Zobrazujeme tělesa
Stavby z krychlí
Tělesa kolem nás
Opakování
Jednotky času
Jízdní řád
Jednotky času

2. díl
*Řešení aplikačních úloh
Opakování a procvičování
Závislosti, práce s daty
Diagramy
Měříme teplotu
Soustava souřadnic
Vyzkoušejte se
Porovnávání úseček a jejich délek
Porovnávání úseček, střed úsečky
Aritmetický průměr
Osa úsečky, osová souměrnost
Osová souměrnost
Vyzkoušejte se
Písemné dělení dvojciferným dělitelem
Vlastnosti operací sčítání a násobení
Sčítání a násobení je asociativní
Roznásobení závorky
Další vlastnosti sčítání, odčítání, násobení a dělení
Některé jednotky objemu
Co všechno už umíme
Aplikační úlohy
Vyzkoušejte se
Kružnice a kruh
Vzájemná poloha kružnic
Pravidelný šestiúhelník
Konstrukce pravidelného šestiúhelníku
Zajímavé úlohy
Konstrukce trojúhelníku
Konstrukce pravoúhlého trojúhelníku
Rýsujeme obdélník a čtverec
Geometrie ve výtvarném umění
Aplikační příklady
Vyzkoušejte se
Projekt deskové hry

3. díl
* Jednotky hmotnosti
Závislosti
Přirozená čísla a nula
Římské číslice
Opakování a procvičování
Zlomky
Výpočet zlomku z čísla
Smíšená čísla
Desetinné zlomky
Nestandartní úlohy
Desetinná čísla
Porovnávání desetinných čísel
Zaokrouhlování desetinných čísel
Obsah čtverce a obdélníku
Převody jednotek obsahu
Aplikační úlohy
Vyzkoušejte se
Historie v číslech
Opakování a procvičování
Vyzkoušejte se
Tělesa
Vzájemná poloha přímek v rovině
Souměrnosti v životě
Síť krychle a povrch krychle
Síť kvádru a povrch kvádru
Stavby z krychlí
Síť hranolu a povrch hranolu
Vyzkoušejte se
Geometrická tělesa kolem nás
Opakování
Závislosti
Aplikační úlohy
Vyzkoušejte se
Souměrnost podle osy
Je to možné, není to možné
Opakujeme jednotky
Logické úkoly
Zajímavé opakování na závěr

Několik ukázek z prvního dílu: Lituji, ale obrázky zatím nejsou.
Zpět k 5. třídě