Český jazyk pro 2. třídu ZŠ, učebnice, 1. a 2. díl
Jana Potůčková
1. díl ISBN 978-80-86252-08-7 (dříve 80-86252-08-6)
2. díl ISBN 978-80-86252-09-4 (dříve 80-86252-09-4)
1. díl má 40 barevných stran, 2. díl 44 stran, formát A4, vazbu V1,
schváleno MŠMT čj. MSMT-3443/2019-1 dne 30. 1. 2019 na 6 let.

Knížka je součástí souboru Český jazyk pro 2. třídu ZŠ, který obsahuje dále dvoudílný Pracovní sešit, Odlišná výslovnost PS a tři díly písanek. Celý soubor navazuje na soubor učebnic českého jazyka pro 1. třídu ZŠ. Přísně dodržuje didaktické zásady.

Knížky jsou velice přehledné a bohatě ilustrované. Obsahují spoustu jednoduchých her na motivaci k učení a procvičování učiva. Přímo na jednotlivých stránkách je uváděna metodika k úkolům. Atmosféra učebnice je veselá, klidná a přátelská. Jednotlivé typy učiva (opakování, výklad, sloh) jsou barevně odlišeny rámečkem kolem stránky. Celý soubor ČJ pro 2. tř.ZŠ používá dokonalé psací písmo, které je v souladu s tabulí psacího písma podle MŠMT (viz písanky)

Orientační obsah 1. dílu:
* Opakování velké písmeno na začátku jména, věty, věta se skládá ze slov slovo se skládá ze slabik, * Význam slov - slova mnohoznačná, citově zabarvená, synonyma, antonyma, * Věta - místo v textu, druhy vět, věta oznamovací, tázací, rozkazovací a přací, * Sloh - popis, * Slovo - místo slova ve větě, slova - souřadná, podřazená a nadřazená, dělení na konci řádku, * Sloh - omluva, * Slabiky a hlásky (samohlásky a souhlásky), * Souhlásky - slabikotvorné l a r, * Samohlásky - krátké, dlouhé, ú, ů, * Sloh - vyprávění, * Souhlásky tvrdé, * Souhlásky měkké, * Hra, * Sloh - popis.

Orientační obsah 2. dílu:
* Ě - dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, * Sloh - popis, * Různé tvary slova a slova příbuzná, * Odlišná výslovnost a psaní souhlásek ve slovech, * B - P, D - T, Ť - Ď, V - F, Z - S, Ž - Š, H - CH * Sloh - žádost, * Slovní druhy, * Podstatná jména obecná a vlastní * Vlastní jména osob, zvířat, měst a vesnic, hor a řek * Sloh - popis * Slovesa * Předložky * Spojky * Sloh - vyprávění * Věta jednoduchá a souvětí * Abeceda * Sloh - pozdrav * Český jazyk

Několik stránek z 1. dílu na ukázku:Možnost uplatnění mezipředmětových vztahů A) s prvoukou a B) s hudební výchovou najdete v učebnici na těchto stránkách: (díl/strana, téma)
A) 1/12 péče o zvířata, 1/17 dopravní výchova, 1/18 rodina a život v ní, 1/20 roční období, 1/25 vztahy a chování mezi lidmi, 1/26 důležitá telefonní čísla, 1/32 tradice a zvyky, 1/35 tradice a zvyky, vztahy k rodině, 2/3 roční období a pomoc volně žijícím zvířatům, 2/4 tradice a zvyky, 2/10 potraviny a jejich původ, 2/11 roční období, 2/12 rostliny, 2/13 rostliny, 2/15 tradice a zvyky, 2/16 život zvířat na jaře, 2/24 zpěvní ptáci, 2/26 domácí zvířata a péče o ně, 2/27 zeměpis, 2/28 zeměpis, 2/29 popis zvířat, 2/32 zeměpis, 2/33 život v přírodě, 2/35 denní režim, 2/36 rodina a vztahy v rodině, 2/39 poznávání vlasti, hrady a zámky, 2/41 Evropa a evropské země.
B) 1/31 zpěv písně, 1/32 tradice a zvyky, 1/35 zpěv koled, 2/4 zpěv koled, 2/39 zpěv abecedy na melodii lidových písní.

Průřezová témata v rozsahu odpovídajícím předmětu a ročníku můžete uplatnit především v souvislovsti s texty a úkoly na stranách: (dil/strana, případně cvičení)
A) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: 1/3 cv. 3, 1/7 cv. 1, 1/18 cv. 1, 1/27, 1/32 cv. 1, 1/35 cv. 1, 2/4 cv. 1, 2/15 cv. 1, 2/39 cv. 1, 2/41 cv. 1 a 2.
B) Osobnostní a sociální výchova: viz. 1/4 cv. 1, 1/6 cv. 1, 1/11 cv. 1 a 3, 1/16 cv. 1, 1/17 cv. 1, 1/27, 1/25 cv. 1, 1/29, 2/5 cv. 1,. 2/6 cv. 1, 2/13, 2/17 cv. 1, 2/19, 2/29 cv. 4, 2/31 cv. 6 (hra podporující spolupráci), 2/35 cv. 4 (hra na sebepoznávání a zjišťování vzájemné podobnosti a odlišnosti), 2/36 cv. 1
C) Multikulturní výchova: viz 1/3 cv. 3, 1/4 cv. 1, 1/18 cv. 1, 1/27 cv. 1.
D) Environmentální výchova: viz 1/12 cv. 1, 1/14 cv. 1, 1/20 cv. 1, 2/3 cv. 1, 2/11 cv. 1, 2/12 cv. 1, 2/16 cv. 1, 2/33cv. 1.


Zpět k 2. třídě