Matematika 3/1.-3. díl
Jana Potůčková
ISBN 978-80-86252-12-4 (1. díl, dříve 80-86252-12-4),
ISBN 978-80-86252-13-1 (2. díl, dříve 80-86252-13-2),
ISBN 978-80-86252-14-8 (3. díl, dříve 80-86252-14-0),
Schváleno MŠMT ČR pod č.j.: MSMT-35779/2020-3 dne 8. 9. 2020 na 6 let.
1. díl 48 stran, 2.díl 44 stran, 3. díl 40 stran, formát A4, vazba V1 (brožura)

Učebnice jsou součástí souboru Matematika pro 3. třídu ZŠ, který obsahuje dále třídílný procvičovací sešit a přílohu .


Knížky nejsou určeny na dopisování. Předpokládá se, že k učebnici bude (kromě procvičovacího sešitu) zaveden ještě obyčejný sešit na řešení úloh z učebnice. V učebnici je na každé stránce odkazováno na vhodná cvičení v procvičovacím sešitu a je tak snadné zadávat např. domácí úkoly či samostatnou práci. Učebnice předkládá učivo nenásilně a hravou formou. Používá množství výmluvných grafických znázornění i ilustrací, předpokládá používání pomůcek, které si děti vyrábí v pracovní výchově podle návodu a používají též přílohu s předtištěnými maketami pomůcek. V knížkách je velké množství návodů na osvědčené hry (ve dvojicích a kolektivech) k procvičování matematiky. Každá stránka je určena jako učivo na jednu vyuč. hodinu. Úkoly jsou komentovány přímo na stránce dole, což usnadňuje jejich provádění.
Orientační obsah:
1. díl
* Opakování: Počítání do sta, Porovnávání desítek, Sčítání a odčítání desítek, Porovnávání čísel do sta, Geometrie, Měření, Zaokrouhlování na desítky, Sčítání a odčítání do sta, Geometrie, Sčítání a odčítání do sta s přechodem přes základ 10, Řešení složených slovních úloh, Porovnávání délek, Čas, Násobení a dělení, Litr, kilogram, Sčítání do sta, Odčítání do sta,
* Sudá a lichá čísla,
* Násobení a dělení 6,
* Násobení a dělení 7,
* Násobení a dělení 8,
* Násobení a dělení 9,
* Násobení a dělení 10,
Několik ukázek z prvního dílu:


2. díl
* Sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ 10,
* Souměrnost,
* Písemné sčítání a odčítání čísel bez přechodu přes základ 10
* Římské číslice,
* Písemné sčítání se součtem jednotek 10,
* Písemné sčítání a odčítání s přechodem přes základ 10,
* Přímka,
* Přímky rovnoběžné a různoběžné, průsečík přímek,
* Počítání na počítačce,
* Kruh, kružnice,
* Soustředné kružnice, průsečík kružnic,
* Průnik,
* Počítání do tisíce po stovkách,
* Porovnávání stovek,
* Počítání do tisíce po desítkách,
* Počítání do tisíce po jedné,
* Jednotky délky,
* Zaokrouhlování na stovky,
Několik ukázek z druhého dílu:


3. díl
* Sčítání a odčítání do 1000,
* Písemné sčítání trojciferných čísel,
* Písemné odčítání trojciferných čísel,
* Polopřímka,
* Opakování násobení a dělení číslem 10,
* Násobení a dělení číslem 20,
* Násobení a dělení číslem 30,
* Násobení a dělení číslem 40,
* Násobení a dělení číslem 50,
* Násobení a dělení číslem 60,
* Násobení a dělení číslem 70,
* Násobení a dělení číslem 80,
* Násobení a dělení číslem 90,
* Násobení a dělení číslem 100,
* Opakování jednotek délky,
* Trojúhelník,
* Rozdělení trojúhelníků podle stran,
* Obvod trojúhelníku,
* Dělení se zbytkem,
Několik ukázek z třetího dílu:
Zpět k 3. třídě